Το έργο προβλέπεται να υλοποιήσει τις ακόλουθες δράσεις:

Πακέτο μεθοδολογικών εγγράφων για την υποστήριξη της διαδικασίας δημιουργίας του IIoTNet

Συγκεκριμένα:

 • Εθνική διαδικτυακή έρευνα με θέμα τη διείσδυση των τεχνολογιών ΙΙοΤ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ).
 • Δημοσίευση διακρατικής έκθεσης προς υποστήριξη των ΜμΕ για την ικανοποίηση των απαιτήσεων με σαφή επισκόπηση της σημερινής κατάστασης των ΜμΕ στην Ευρώπη σε σχέση με τη Bιομηχανία 4.0 και ιδίως τις τεχνολογίες IΙoT.
 • Χαρτογράφηση της στρατηγικής και ανάπτυξη των Όρων Αναφοράς του ΙΙοΤΝet.
 • Ένα Εγχειρίδιο IΙoT, το οποίο θα ορίζει τις διαδικασίες και πολιτικές διαχείρισης και λειτουργίας του IIoTNet.
 • Εφαρμογή του μοντέλου Λογικού Πλαισίου ώστε το δίκτυο να προσδιοριστεί με συνεκτικό τρόπο.
 • Σχέδια δράσεων με σκοπό την ανάπτυξη ικανοτήτων σε παρόχους ΕΕΚ στον τομέα του ΙΙοΤ που θα βασίζονται στην οργανωτική ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης κατά το αρχικό στάδιο της δημιουργίας του Δικτύου.
Σχεδίαση ενός εξειδικευμένου κοινωνικού δικτύου για διαχείριση και κατάρτιση – IΙoTNet

Συγκεκριμένα:

 • Μεθοδολογία για το σχεδιασμό και ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου κοινωνικού δικτύου IIoTNet.
 • Ένα σύνολο διαθέσιμης γνώσης σχετικά με το ΙΙοΤ (IIoT Body of Knowledge), μετά από διαβούλευση με εθνικούς φορείς.
 • Δημιουργία ενός διαδικτυακού εργαλείου μέσω του οποίου θα παρέχονται καθοδήγηση και παρακολούθηση σταδιοδρομίας των αποφοίτων.
 • Σχεδίαση και δημιουργία μιας εξειδικευμένης πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης IIoTNet για τη διαχείριση και λειτουργία του δικτύου.
 • Ανάπτυξη προτύπων αξιολόγησης μαθησιακών αποτελεσμάτων με σύστημα Πιστοποίησης για επαγγελματίες στον τομέα του IIoT.
Πιλοτική εφαρμογή του εξειδικευμένου κοινωνικού δικτύου για τη διαχείριση και κατάρτιση IIoTNet

Συγκεκριμένα:

 • Εκπόνηση Έκθεσης σχετικά με την πιλοτική εφαρμογή και ενημέρωση του συστήματος διαχείρισης του IIoTNet που θα ελέγχει το επίπεδο υλοποίησης της στρατηγικής, τις απαραίτητες αλλαγές στο πακέτο τεκμηρίωσης της διακυβέρνησης και λειτουργίας του δικτύου και την αποτελεσματικότητα της οργανωτικής ανάλυσης και των Σχεδίων Δράσης κάθε παρόχου ΕΕΚ που συμμετέχει στο IIoTNet.
 • Εκπόνηση έκθεσης σχετικά με την πιλοτική εφαρμογή και ενημέρωση του συστήματος κατάρτισης του IIoTNet που θα ελέγχει τα μαθήματα καθοδήγησης σταδιοδρομίας, την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και μάθησης, τη συμβουλευτική από ομότιμους και τις ευκαιρίες για καθοδήγηση και εργασιακή άσκηση στη βιομηχανία, τη μάθηση και παρακολούθηση σταδιοδρομίας των αποφοίτων, και τη βιωσιμότητα του συστήματος πιστοποίησης IIoT.
 • Κατευθυντήριες γραμμές για την κινητικότητα, τη διά βίου μάθηση και την χρηματοδότηση της ΕΕ στον τομέα του ΙΙοΤ, οι οποίες θα αναδείξουν βέλτιστες πρακτικές και διδάγματα που αντλήθηκαν κατά την εφαρμογή του εξειδικευμένου κοινωνικού δικτύου και της πλατφόρμας IIoTNet.