Projektā ir plānotas šādas aktivitātes:

Metodisko dokumentu kopums, ar ko atbalsta IIoTNet izveidošanas procesu.
 
To veidos:
 • Tiešsaistes/sekundārais pētījums, IIoTNet partnervalstu aptauja par MVU situāciju saistībā ar IIoT tehnoloģijām;

 • Publicēts partneru starpvalstu ziņojums MVU atbalstam pieprasījuma apmierināšanā, skaidri ņemot vērā MVU šā brīža situāciju Eiropā attiecībā uz industriju 4.0, it īpaši IIoT tehnoloģijām.

 • Izstrādāta IIoTNet stratēģija un vadlīnijas;

 • Procesu, politikas un procedūru iestrādāšana IIoT rokasgrāmatā.

 • IIoTNet loģiskās struktūras matrica kā instruments tīkla definēšanai visaptverošā un saskaņotā veidā.

 • Rīcības plāni IIoT PIA sniedzēju kapacitātes celšanai, pamatojoties uz organizāciju esošās situācijas analīzi tīkla sākotnējās izveides posmā.

Specializēta sociālā medija izstrāde pārvaldībai un apmācībām – IioTNet

To veidos:

 • IIoTNet specializēta sociālā medija platformas izstrādes un attīstības metodoloģija.
 • IIoT zināšanu kopums, kura saturu izstrādā valstu ieinteresētās personas darbsemināros.
 • Tiešsaistes mācību rīka – IIoT Learning Explorer – izstrāde. Šajā rīkā būs iestrādāti procesi e-karjeras konsultācijām, mentoringam un sekošanai līdzi absolventu gaitām.
 • IIoTNet specializēta sociālā medija platformas izstrāde un attīstība tīkla vadībai un darbībai.
 • Novērtējuma standartu izstrāde mācību rezultātiem sertifikācijas sistēmas ietvaros IIoT praktizējošajām personām.

Specializētā sociālā medija IIoTNet vadībai un apmācībām pilotēšana.

To veidos:

 • Ziņojums par IIoTNet vadības sistēmas pilotēšanu un atjaunināšanu; tajā tiks iekļauts apskats par stratēģijas īstenošanas pakāpi, izmaiņām, kas nepieciešamas tīkla pārvaldības un darbības dokumentu kopumā, un organizāciju analīzes efektivitāte, kā arī izstrādāti rīcības plāni katram PIA sniedzējam, kas ir iesaistīts IIoTNet.

 • Izstrādāts ziņojums par IIoTNet apmācību sistēmas pilotēšanu un atjaunināšanu, kurā tiks iekļauts apskats par karjeras vadības integrētajiem moduļiem, apmācību un mācību pakalpojumu sniegšanu, profesionālu biedru padomiem, mentoringa un darba iespējām nozarē, kā arī sekošana līdzi absolventu mācību un karjeras gaitām un IIoTNet sertifikācijas sistēmas dzīvotspēju.

 • Vadlīnijas mobilitātēm, mūžizglītībai un ES finansējuma apgūšanai IIoT jomā, kurās būs apkopoti labākās prakses piemēri un gūtās mācības no specializētā sociālā medija un tā platformas izmantošanas.