Mērķi

Industriālais lietu internets (IIoT) radikāli maina moderno industriju, tomēr tā patiesās vērtības izmantošana ir sarežģīta un rada izaicinājumus. Jauno tehnoloģiju attīstība nozīmē to, ka rodas prasmju trūkums, nepilnības vai neatbilstības, it īpaši mikrouzņēmumiem un MVU, kuri, salīdzinot ar lieliem ražošanas uzņēmumiem, ir sliktākā pozīcijā reto digitālo talantu piesaistē un noturēšanā.

Projekta laikā plānots sasniegt šādus galvenos rezultātus:

  • Veicināt sadarbību starp IIoTNet iesaistītajiem PIA sniedzējiem, izmantojot kopīgu stratēģisku plānošanu starptautiskās sadarbības un attīstības projektiem kopīgai zināšanu ieguvei un kapacitātes paaugstināšanai.
  • IIoTNet pārvaldībai un darbībai paredzēta specializēta sociālo mediju tīkla izstrāde un attīstība. Tīkla platformu ir plānots izmantot sadarbības stiprināšanai ne vien starp partneriem, bet arī starp tiem PIA sniedzējiem, kas šobrīd nav iesaistīti Eiropas mēroga sadarbībā.
  • Sistēmu PIA sniedzēju organizācijas analīzei un rīcības plānošanai izmantos, lai noteiktu trūkumus un racionalizētu sniegtos pakalpojumums, kā arī to, cik daudz organizācija iesaistās starptautiskajā sadarbībā.
  • IIoT apmācāmo progresa izvērtējums attiecībā pret IIoT zināšanu kopumu. Mācību rezultātu vienību definīcijas un to apraksti tiks izstrādāti atbilstoši ECVET principiem un tehniskajām specifikācijām, kā arī ES ECVET tīkla izstrādātajiem rīkiem.
  • IIoT sertifikācijas sistēmas izveide.
  • ES attīstīto loģiskās struktūras matricu izmantos, lai izstrādātu IIoTNet mērķus un aktivitātes, ņemot vērā esošos riskus.
  • Izstrādātas un izplatītas vadlīnijas par mobilitātēm, mūžizglītību un ES finansējumu IIoT jomā; vadlīnijas ietvers labākās prakses piemērus un IIoTNet īstenošanā iegūto pieredzi.

 

  • Katrā partnervalstī organizētas vienas dienas apmācības, kurā piedalīsies PIA sniedzēju pārstāvji, kuri vēl neizmanto Eiropas sadarbības sniegtās iespējas attiecībā uz IIoTNet efektīvu izmantošanu, tādējādi uzlabojot viņu tīklošanas kapacitāti un piekļuvi ES fondiem.