ЦЕЛИ:

Индустриалният интернет на нещата (IIoT) трансформира коренно съвременната индустрия, но отключването на нейната значителна стойност е предизвикателно и тромаво. Появата на новата технология създава нови пропуски в уменията, недостиг и несъответствия, особено за микро компаниите и МСП, които са в по-неблагоприятно положение в сравнение с големите предприятия в производствения сектор, ако искат да привлекат и запазят оскъдните дигитални таланти

По време на проекта партньорството очаква основно да постигне следните резултати:

 

  • Да засили сътрудничеството между партньорите предоставящи ПОО в IIoTNet чрез съвместно стратегическо планиране на проекти за международно сътрудничество и развитие за взаимно обучение и изграждане на капацитет.
  • Проектиране и разработване на специализирана мрежа от социални медии за управление и работа на IIoTNet. Планира се използването на мрежова платформа за насърчаване на сътрудничеството не само между партньорите, но включваща и доставчици на ПОО, които все още не допринасят или се възползват от европейското сътрудничество.
  • Използване на система за организационен анализ на доставчици на ПОО и планиране на действия за идентифициране на неефективност и рационализиране на предоставяните услуги, включително нивото на участие в международно сътрудничество.
  • Оценка на напредъка на обучаваните по IIoT спрямо IIoT Ядро на знанията (Body of Knowledge). Определянето на единици учебни резултати и техните описания ще се извършва в съответствие с принципите и техническите спецификации на ЕКПОО и инструментите, разработени от мрежата на ЕС ЕКПОО.
  • Разработване на схема за IIoT сертифициране.
  • Разработеният от ЕС модел на логическата рамка ще бъде използван за проектиране на цели и дейности на IIoTNet предвид съществуващите рискове.
  • Разработване и разпространение на Насоки за мобилност, учене през целия живот и финансиране от ЕС в областта на IIoT, които ще представят добрите практики и научените уроци при прилагането на IIoTNet.